Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste voorwaarden in strijd zijn met de eerste.
 2. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
 3. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering.
 4. Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 30ste dag na factuurdatum.
 5. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet is betaald.
 6. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12 % per jaar.
 7. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 7 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 % van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en voor de eigenlijke gerechtskosten. 
 8. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden.
  Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank van Gent.

Jabbla
Jabbla - Foreestelaan 3 - 9000 Gent - Belgium
0032 9 331 58 58
info@jabbla.com
BE0462146107